Санал, өргөдөл, гомдол

Шүүлтүүр: - Шүүх
2021-11-28 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: EqUo2dPy
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: -1 OR 2+378-378-1=0+0+0+1 --
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: -1 OR 2+687-687-1=0+0+0+1
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: -1' OR 2+840-840-1=0+0+0+1 --
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: -1' OR 2+258-258-1=0+0+0+1 or 'zi4omEDW'='
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: -1" OR 2+869-869-1=0+0+0+1 --
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
: 1
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
: -1 OR 2+530-530-1=0+0+0+1 --
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
: -1 OR 2+903-903-1=0+0+0+1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
: -1' OR 2+40-40-1=0+0+0+1 --
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
: -1' OR 2+202-202-1=0+0+0+1 or 'EWOP3Fu2'='
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
: -1" OR 2+972-972-1=0+0+0+1 --
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
: if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
: 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
: 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
: (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: -5 OR 933=(SELECT 933 FROM PG_SLEEP(15))--
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
: -1; waitfor delay '0:0:15' --
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: -5) OR 418=(SELECT 418 FROM PG_SLEEP(15))--
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
: -1); waitfor delay '0:0:15' --
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: -1)) OR 718=(SELECT 718 FROM PG_SLEEP(15))--
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
: 1 waitfor delay '0:0:15' --
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: DqBqeBRX' OR 602=(SELECT 602 FROM PG_SLEEP(15))--
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
: sPX6Qc4j'; waitfor delay '0:0:15' --
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 56Binf07') OR 779=(SELECT 779 FROM PG_SLEEP(15))--
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
: -5 OR 244=(SELECT 244 FROM PG_SLEEP(15))--
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: xhNHRU0B')) OR 284=(SELECT 284 FROM PG_SLEEP(15))--
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
: -5) OR 866=(SELECT 866 FROM PG_SLEEP(15))--
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
: -1)) OR 333=(SELECT 333 FROM PG_SLEEP(15))--
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1'"
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1%2527%2522
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: @@gIEWa
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
: xBo4oTtr' OR 927=(SELECT 927 FROM PG_SLEEP(15))--
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
: JCI1CeOr') OR 134=(SELECT 134 FROM PG_SLEEP(15))--
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
: NHCTHXN7')) OR 924=(SELECT 924 FROM PG_SLEEP(15))--
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
5H5i4iF6: 1
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
-1 OR 2+289-289-1=0+0+0+1 -- : 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
: 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
-1 OR 2+61-61-1=0+0+0+1: 1
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
-1' OR 2+355-355-1=0+0+0+1 -- : 1
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
-1' OR 2+601-601-1=0+0+0+1 or 'eAH2RyBh'=': 1
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
-1" OR 2+746-746-1=0+0+0+1 -- : 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
: 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
: 1'"
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
: 1%2527%2522
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
if(now()=sysdate(),sleep(15),0): 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
: @@fzcGg
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
1:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
1:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
bWtop1Ft:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
-1 OR 2+338-338-1=0+0+0+1 -- :
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
-1 OR 2+155-155-1=0+0+0+1:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
-1' OR 2+755-755-1=0+0+0+1 -- :
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
-1' OR 2+758-758-1=0+0+0+1 or 'lywOFpW2'=':
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
-1" OR 2+836-836-1=0+0+0+1 -- :
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
if(now()=sysdate(),sleep(15),0):
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
6kgJMJbl' OR 19=(SELECT 19 FROM PG_SLEEP(15))--: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
XKbcwnsm') OR 449=(SELECT 449 FROM PG_SLEEP(15))--: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
sQzdbwp9')) OR 91=(SELECT 91 FROM PG_SLEEP(15))--: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
-1; waitfor delay '0:0:15' -- :
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||': 1
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
1'": 1
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
1%2527%2522: 1
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
@@eIGu7: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
-1); waitfor delay '0:0:15' -- :
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
1 waitfor delay '0:0:15' -- :
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
Ho3YjZf9'; waitfor delay '0:0:15' -- :
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
-5 OR 638=(SELECT 638 FROM PG_SLEEP(15))--:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
-5) OR 410=(SELECT 410 FROM PG_SLEEP(15))--:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
-1)) OR 446=(SELECT 446 FROM PG_SLEEP(15))--:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
eUMJN0kZ' OR 292=(SELECT 292 FROM PG_SLEEP(15))--:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
U9NHnGTh') OR 21=(SELECT 21 FROM PG_SLEEP(15))--:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
VkwUNwbp')) OR 505=(SELECT 505 FROM PG_SLEEP(15))--:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15):
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||':
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
1'":
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
1%2527%2522:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
@@Gm2Rd:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Санал хүсэлт 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Санал хүсэлт 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Санал хүсэлт 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Санал хүсэлт 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Санал хүсэлт 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Санал хүсэлт 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Санал хүсэлт 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Санал хүсэлт 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Санал хүсэлт 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Бусад 2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
:
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-25 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-11-13 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: EqUo2dPy
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: -1 OR 2+378-378-1=0+0+0+1 --
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: -1 OR 2+687-687-1=0+0+0+1
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: -1' OR 2+840-840-1=0+0+0+1 --
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: -1' OR 2+258-258-1=0+0+0+1 or 'zi4omEDW'='
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: -1" OR 2+869-869-1=0+0+0+1 --
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
Цахимаар
Хүлээж авсан
: 1
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
Цахимаар
Хүлээж авсан
: -1 OR 2+530-530-1=0+0+0+1 --
Цахимаар
Хүлээж авсан
: -1 OR 2+903-903-1=0+0+0+1
Цахимаар
Хүлээж авсан
: -1' OR 2+40-40-1=0+0+0+1 --
Цахимаар
Хүлээж авсан
: -1' OR 2+202-202-1=0+0+0+1 or 'EWOP3Fu2'='
Цахимаар
Хүлээж авсан
: -1" OR 2+972-972-1=0+0+0+1 --
Цахимаар
Хүлээж авсан
: if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
Цахимаар
Хүлээж авсан
: 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
Цахимаар
Хүлээж авсан
: 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
Цахимаар
Хүлээж авсан
: (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: -5 OR 933=(SELECT 933 FROM PG_SLEEP(15))--
Цахимаар
Хүлээж авсан
: -1; waitfor delay '0:0:15' --
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: -5) OR 418=(SELECT 418 FROM PG_SLEEP(15))--
Цахимаар
Хүлээж авсан
: -1); waitfor delay '0:0:15' --
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: -1)) OR 718=(SELECT 718 FROM PG_SLEEP(15))--
Цахимаар
Хүлээж авсан
: 1 waitfor delay '0:0:15' --
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: DqBqeBRX' OR 602=(SELECT 602 FROM PG_SLEEP(15))--
Цахимаар
Хүлээж авсан
: sPX6Qc4j'; waitfor delay '0:0:15' --
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 56Binf07') OR 779=(SELECT 779 FROM PG_SLEEP(15))--
Цахимаар
Хүлээж авсан
: -5 OR 244=(SELECT 244 FROM PG_SLEEP(15))--
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: xhNHRU0B')) OR 284=(SELECT 284 FROM PG_SLEEP(15))--
Цахимаар
Хүлээж авсан
: -5) OR 866=(SELECT 866 FROM PG_SLEEP(15))--
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
Цахимаар
Хүлээж авсан
: -1)) OR 333=(SELECT 333 FROM PG_SLEEP(15))--
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1'"
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1%2527%2522
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: @@gIEWa
Цахимаар
Хүлээж авсан
: xBo4oTtr' OR 927=(SELECT 927 FROM PG_SLEEP(15))--
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
: JCI1CeOr') OR 134=(SELECT 134 FROM PG_SLEEP(15))--
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
: NHCTHXN7')) OR 924=(SELECT 924 FROM PG_SLEEP(15))--
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
5H5i4iF6: 1
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
-1 OR 2+289-289-1=0+0+0+1 -- : 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
: 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
-1 OR 2+61-61-1=0+0+0+1: 1
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
-1' OR 2+355-355-1=0+0+0+1 -- : 1
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
-1' OR 2+601-601-1=0+0+0+1 or 'eAH2RyBh'=': 1
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
-1" OR 2+746-746-1=0+0+0+1 -- : 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
: 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
Цахимаар
Хүлээж авсан
: 1'"
Цахимаар
Хүлээж авсан
: 1%2527%2522
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
if(now()=sysdate(),sleep(15),0): 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
: @@fzcGg
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
1:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
1:
Цахимаар
Хүлээж авсан
bWtop1Ft:
Цахимаар
Хүлээж авсан
-1 OR 2+338-338-1=0+0+0+1 -- :
Цахимаар
Хүлээж авсан
-1 OR 2+155-155-1=0+0+0+1:
Цахимаар
Хүлээж авсан
-1' OR 2+755-755-1=0+0+0+1 -- :
Цахимаар
Хүлээж авсан
-1' OR 2+758-758-1=0+0+0+1 or 'lywOFpW2'=':
Цахимаар
Хүлээж авсан
-1" OR 2+836-836-1=0+0+0+1 -- :
Цахимаар
Хүлээж авсан
if(now()=sysdate(),sleep(15),0):
Цахимаар
Хүлээж авсан
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
6kgJMJbl' OR 19=(SELECT 19 FROM PG_SLEEP(15))--: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
XKbcwnsm') OR 449=(SELECT 449 FROM PG_SLEEP(15))--: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
sQzdbwp9')) OR 91=(SELECT 91 FROM PG_SLEEP(15))--: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
-1; waitfor delay '0:0:15' -- :
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||': 1
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
1'": 1
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
1%2527%2522: 1
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
@@eIGu7: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
-1); waitfor delay '0:0:15' -- :
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
1 waitfor delay '0:0:15' -- :
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
Ho3YjZf9'; waitfor delay '0:0:15' -- :
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
-5 OR 638=(SELECT 638 FROM PG_SLEEP(15))--:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
-5) OR 410=(SELECT 410 FROM PG_SLEEP(15))--:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
-1)) OR 446=(SELECT 446 FROM PG_SLEEP(15))--:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
eUMJN0kZ' OR 292=(SELECT 292 FROM PG_SLEEP(15))--:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
U9NHnGTh') OR 21=(SELECT 21 FROM PG_SLEEP(15))--:
Цахимаар
Хүлээж авсан
VkwUNwbp')) OR 505=(SELECT 505 FROM PG_SLEEP(15))--:
Цахимаар
Хүлээж авсан
1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15):
Цахимаар
Хүлээж авсан
1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||':
Цахимаар
Хүлээж авсан
1'":
Цахимаар
Хүлээж авсан
1%2527%2522:
Цахимаар
Хүлээж авсан
@@Gm2Rd:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Санал хүсэлт Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Санал хүсэлт Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Санал хүсэлт Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Санал хүсэлт Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Санал хүсэлт Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Санал хүсэлт Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Санал хүсэлт Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Санал хүсэлт Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Санал хүсэлт Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Бусад Цахимаар
Хүлээж авсан
jJQaBOcg: 1
Цахимаар
Хүлээж авсан
:
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Бичлэг байхгүй
Бичлэг байхгүй
Facebook messenger