аймгийн онцгой байдлын газар , байгаль орчны газар хамтарсан баг тус суманд ажиллалаа